Helico - Iný pohľad na svet

Iný pohľad na svet

Informácie k letu.

 1. Maximálna hmotnosť cestujúceho je 136 kg.
 2. O lete a spôsobe jeho vykonania rozhoduje pilot. Rešpektujte prosím jeho pokyny.
 3. Let nemôžu absolvovať osoby ktoré sú pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok.
 4. Na palubu nie je dovolené nosiť zbrane, nože, ostré a nebezpečné predmety, objemnú alebo ťažkú batožinu. Túto si môžete bezplatne uschovať u pozemnej obsluhy.
 5. Lety sú plánované s presnosťou na minúty, tak isto sú plánované prestávky na tankovanie paliva, kontrolu vrtuľníka a pod. Je potrebné dostaviť sa na miesto odletu najneskôr desať minút pred termínom letu ktorý je uvedený na Vašej letenke.
 6. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, napríklad silného vetra alebo nízkej viditeľnosti, môže pilot rozhodnúť o nezačatí, prestávke resp. ukončení letov. V tomto prípade majú cestujúci, ktorí majú let zaplatený, nárok na vrátenie peňazí. Vrátenie sa uskutoční prevodom na účet a to prvý pracovný deň po dni kedy mal byť let vykonaný.
 7. Doba letu je 5 minút +/- 15 sekúnd, let začína okamihom odpútania sa vrtuľníka od zeme, a končí jeho dosadnutím späť na zem. Bežná cestovná rýchlosť vrtuľníka je 185 km/hod, to znamená že za päť minút je možné preletieť cca 15 km, táto vzdialenosť je však závislá od momentálnych podmienok.
 8. Z hygienických dôvodov je potrebné mať oblečené vrchnú časť odevu s rukávom (nie tielko).

Bezpečnostné pokyny.

Bezpečnostné pokyny pred odletom.

 1. Pred odletom sa zdržujte mimo priestoru vzletu a pristátia. Tento priestor je vyznačený signalizačnou páskou.
 2. Je zakázané pristupovať k miestu vzletu v smere kadiaľ vrtuľník odlieta a pristáva.
 3. Ku vrtuľníku pristupujte len na pokyn a v sprievode pozemného personálu.
 4. Ku vrtuľníku je povolené pristupovať len spredu alebo mierne zboku, tak aby bolo možné udržiavať očný kontakt s pilotom.
 5. Je mimoriadne nebezpečné a zakázané pristupovať k zadnej časti vrtuľníku ďalej ako po zadné dvere, obchádzať vrtuľník zozadu alebo popod chvost.
 6. Predtým ako vykročíte k vrtuľníku Vás obsluha bude informovať na ktorom mieste budete sedieť. Nesnažte sa počas príchodu k vrtuľníku Vaše miesto zmeniť.
 7. V prípade ak budete sedieť vpredu vedľa pilota, posaďte sa tak aby ste ho telom neobmedzovali v ovládaní riadiacich prvkov. Tiež si preložte telefón, peňaženku a podobné veci z pravých vreciek do ľavých.
 8. K vrtuľníku budete pristupovať popod listy točiaceho sa rotora. Mierne skloňte hlavu, nevyskakujte a nedvíhajte ruky. Rotor je dostatočne vysoko a pokiaľ nebudete dvíhať ruky alebo vyskakovať do výšky, kontaktu s ním sa obávať nemusíte.
 9. Nastupujte najskôr zadnou časťou tela potom nohami, dbajte aby ste nezachytili akékoľvek ovládacie prvky.
 10. Po nastúpení čakajte, nesnažte sa zapínať bezpečnostné pásy a zatvárať dvere, obsluha to urobí za Vás.
 11. Po zapnutí bezpečnostných pásov Vám obsluha podá ochranné slúchadlá a zatvorí dvere. Slúchadlá si môžete a nemusíte nasadiť.

Bezpečnostné pokyny počas letu.

 1. Je nebezpečné a zakázané dotýkať sa akýchkoľvek ovládacích prvkov alebo pilota počas letu.
 2. V prípade ak budete fotografovať nenakláňajte sa k pilotovi a neobmedzujte mu výhľad tým že budete dávať fotoaparát alebo mobilný telefón pred jeho tvár.
 3. V prípade ak sedíte vpredu a fotografujete, dajte pozor aby sa popruh z fotoaparátu nezachytil na ovládacích prvkoch riadenia.
 4. Neodopínajte bezpečnostné pásy pred pristátím, odopnúť si ich môžete až po pokyne pilota alebo pozemného personálu.
 5. Nevyhadzujte predmety z vetracích okienok.

Bezpečnostné pokyny po lete.

 1. Po pristátí seďte a čakajte na pokyny.
 2. Pozemný personál Vám otvorí dvere, odopne bezpečnostný pás a zoberie Vám slúchadlá.
 3. Nesnažte sa zatvárať za sebou dvere.
 4. Od vrtuľníku odchádzajte smerom dopredu, nikdy nie dozadu.

Obchodné podmienky.

Definícia pojmov, uzatvorenie zmluvy.

 1. Poskytovateľ služby je spoločnosť HELICO s.r.o., so sídlom Letisko Dolný Hričov, 013 41, IČO: 44 569 653, DIČ: 2022752446, IČ DPH: SK 2022752446, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 50794/L.
 2. Prevádzkovateľ helikoptéry je spoločnosť TECH-MONT Helicopter company s.r.o., Železničná 1095, 058 01, Poprad, Slovenská republika, IČO: 31715796, IČ DPH: SK2020514980, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove vložka č.2594/P
 3. Zákazník je osoba ktorá s Poskytovateľom jedná o poskytnutí služby alebo s Poskytovateľom prostredníctvom internetu alebo osobne uzatvára Zmluvu o poskytnutí služby.
 4. Službou sa pre účely týchto OP rozumie záväzok Poskytovateľa poskytnúť Zákazníkovi Let helikoptérou podľa týchto OP a všeobecne záväzných právnych predpisov. Objednanie a zakúpenie služby je možné vykonať vopred prostredníctvom internetových stránok Poskytovateľa alebo osobne na mieste a v čase poskytovania služieb.
 5. Zmluva o poskytnutí služby sa považuje za uzatvorenú vtedy, keď zákazník vyjadrí súhlas s týmito OP a Bezpečnostnými pokynmi a za službu dohodnutým spôsobom zaplatí.
 6. Po zaplatení odošle Poskytovateľ zákazníkovi emailom Letenku s údajmi potrebnými k vykonaniu letu. Letenka je prenosná.
 7. Poskytovateľ je oprávnený postúpiť práva a povinnosti z uzatvorenej zmluvy tretej osobe. Túto osobu je povinný informovať o právach a povinnostiach zákazníka. Osoba na ktorú bolo postúpené právo a povinnosť službu poskytnúť je viazaná týmito OP.

Príprava na let.

 1. Na miesto letu sa dostavte minimálne 10 minút pred časom odletu a preukážte sa Letenkou.
 2. Časy letov sú generované automaticky a nie je možné ich meniť.
 3. V prípade ak sa na let nedostavíte včas, urobíme všetko pre to aby ste let mohli absolvovať, ale napriek tomu Vám v tomto prípade nevieme vykonanie letu garantovať. Ak sa let z dôvodu Vášho neskorého príchodu uskutočniť nepodarí, nemáte nárok na vrátenie peňazí.
 4. Po kontrole letenky Vás pozemný personál bude informovať o spôsobe nastúpenia do helikoptéry a o pridelenom mieste na sedenie.

Vykonanie letu.

 1. V prípade sťažených poveternostných podmienok môže pilot rozhodnúť o tom, že lety budú vykonávané len s dvoma cestujúcimi na palube. V tomto prípade môže vzniknúť omeškanie jednotlivých letov.
 2. Zákazník je povinný riadiť sa na mieste letov pokynmi pozemného personálu a v priebehu letu pokynmi pilota. V prípade ak nebude zákazník rešpektovať pokyny, zodpovedá Poskytovateľovi za prípadné škody ktoré mu z dôvodu nerešpektovania pokynov vznikli.

Zrušenie, zmena termínu alebo času a meškanie letu.

 1. Zrušením letu sa rozumie zrušenie letu bez určenia náhradného termínu. Zrušenie letu môže byť zapríčinené z dôvodu prekážky na strane Poskytovateľa alebo z dôvodu ktorý Poskytovateľ nemôže ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť let z dôvodu situácie vo vzdušnom priestore, obmedzenia zo strany riadenia letovej prevádzky, situácie na mieste vzletu a pristátia, nepriaznivého počasia, poruchy na vrtuľníku a aj v prípade ak sa na letový deň nezaregistruje potrebný počet zákazníkov ktorý by naplnil taký počet letov ktorý umožní lety vykonať efektívne a hospodárne. Tento počet závisí od vzdialenosti miesta na ktorom sa lety vykonávajú od Letiska Dolný Hričov. V prípade ak Poskytovateľ let zruší, cestujúci má nárok na vrátenie peňazí bez ohľadu na to či bol dôvod zrušenia letu na strane Poskytovateľa alebo nie. Vrátenie peňazí uskutoční Poskytovateľ prevodom na účet a to prvý pracovný deň po dni kedy mal byť let vykonaný. Poskytovateľ informuje zákazníka o zrušení letu ihneď ako sa o nutnosti zrušenia letu dozvie prostredníctvom sms správy.
 2. Zmenou termínu alebo času letu sa rozumie zmena dňa, hodiny alebo minúty vykonania letu. Zmena termínu alebo času letu môže byť zapríčinené z takých istých dôvodov ako zrušenie letu. V prípade ak Poskytovateľ termín letu zmení, zmena termínu bude viac ako dve hodiny a cestujúci z dôvodu zmeny termínu letu na let nenastúpi, cestujúci má nárok na vrátenie peňazí. Vrátenie peňazí uskutoční Poskytovateľ prevodom na účet a to prvý pracovný deň po dni kedy mal byť let vykonaný. V prípade ak bude zmena termínu letu o čas kratší ako dve hodiny a cestujúci na let nenastúpi, nemá na vrátenie peňazí nárok.
 3. Meškaním letu sa rozumie zmena času odletu. V prípade ak je meškanie letu väčšie ako dve hodiny a cestujúci na let nenastúpi, cestujúci má nárok na vrátenie peňazí. Vrátenie peňazí uskutoční Poskytovateľ prevodom na účet a to prvý pracovný deň po dni kedy mal byť let vykonaný.

Stornovanie letu zo strany zákazníka

 1. Ak zákazník stornuje svoj let do 72 hodín pred termínom letu, storno poplatok poskytovateľ neúčtuje a všetky finančné prostriedky vráti zákazníkovi.
 2. Ak zákazník stornuje svoj let do 24 hodín pred termínom letu, poskytovateľ si účtuje storno poplatok vo výške 50% z ceny letu.
 3. Ak zákazník stornuje svoj let v menej ako 24 hodín pred termínom letu, storno poplatok je vo výške 100% ceny letu.
 4. Storno je možné urobiť výlučne emailom na adrese storno@helico.sk.

Ďalšie podmienky.

 1. Objednávateľ je povinný sám posúdiť či je zdravotne a fyzicky spôsobilý absolvovať let.
 2. Na mieste letov je zákaz voľného pohybu zvierat.
 3. Poskytovateľ nie je zodpovedný za škody ktoré by mohli vzniknúť na zaparkovanom automobile zákazníka alebo na veciach v tomto automobile uschovaných.

Reklamácie.

Prípadné reklamácie je potrebné vykonať bezodkladne emailom na adresu helico@helico.sk.

 

Vaše prípadné otázky nám pošlite na adresu: otazky@helico.sk.

 

 

 

 

 

 

Tieto Informácie k letu, bezpečnostné pokyny a obchodné podmienky sú platne od 5.8.2016